Cyclic dependency trong C++

Xét trường hợp này:

/* ====== x.h ====== */ 
#include “y.h” 
class X 
{ 
  Y *m_y; 
  ... 
};

/* ====== y.h ====== */ 
#include “x.h” 
class X; 
class Y 
{ 
  X *m_x; 
  ... 
};

Dễ thấy muốn có x.h phải có y.h, mà muốn có y.h thì lại cần đến x.h. Trừ khi có khả năng xử lý cyclic dependency (như kiểu của Java), trình biên dịch sẽ báo lỗi.

Cách xử lí:

/* ====== x.h ====== */ 
// Forward declaration of Y for cyclic dependency 
class Y; 
class X 
{ 
  Y *m_y; 
  ... 
};

/* ====== y.h ====== */ 
// Forward declaration of X for cyclic dependency 
class X; 
class Y 
{ 
  X *m_x; 
  ... 
};

Đây gọi là forward declaration. Nó giúp giải quyết được cyclic dependency kiểu trên, tuy nhiên, có những dạng cyclic dependency không thể xử lí bằng forward declaration được.

Bạn có thể đọc thêm một số nguyên tắc khác ở đây.

Advertisements