Cyclic dependency trong C++

Xét trường hợp này:

/* ====== x.h ====== */ 
#include “y.h” 
class X 
{ 
  Y *m_y; 
  ... 
};

/* ====== y.h ====== */ 
#include “x.h” 
class X; 
class Y 
{ 
  X *m_x; 
  ... 
};

Dễ thấy muốn có x.h phải có y.h, mà muốn có y.h thì lại cần đến x.h. Trừ khi có khả năng xử lý cyclic dependency (như kiểu của Java), trình biên dịch sẽ báo lỗi.

Cách xử lí:

/* ====== x.h ====== */ 
// Forward declaration of Y for cyclic dependency 
class Y; 
class X 
{ 
  Y *m_y; 
  ... 
};

/* ====== y.h ====== */ 
// Forward declaration of X for cyclic dependency 
class X; 
class Y 
{ 
  X *m_x; 
  ... 
};

Đây gọi là forward declaration. Nó giúp giải quyết được cyclic dependency kiểu trên, tuy nhiên, có những dạng cyclic dependency không thể xử lí bằng forward declaration được.

Bạn có thể đọc thêm một số nguyên tắc khác ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s