Local class trong Java

Local class là class được khai báo bên trong một method. Các object của class này có đặc điểm là chỉ truy xuất được variable của method nếu chúng là final. Để giải thích điều này, hãy xét đoạn mã dưới đây.

class Outer {
	SomeClass o;
	public void OuterMethod() {
		int a;
		class Inner {
			public void InnerMethod() {
				// Do something
			}
		}
		Inner i = new Inner;
		o = new SomeClass(i);
	}
}

Ở đây, i và a là các local variable của method OuterMethod. Khi method này kết thúc, i và a sẽ bị xóa khỏi stack. Thế còn object mà i trỏ tới liệu có bị Garbage Collector xóa? Câu trả lời là tùy từng trường hợp. Vì i đã được pass cho object o, nếu o lưu lại một reference để trỏ tới object mà i đang trỏ tới, thì object này chưa đủ điều kiện để bị thu hồi vùng nhớ. Điều đáng nói ở đây là object mà i trỏ tới có thể tồn tại lâu hơn method OuterMethod. Bây giờ, nếu trong phần mã của InnerMethod có một method nào đó sử dụng i, và method này được chạy khi method OuterMethod đã kết thúc (nghĩa là i đã bị xóa), thì nó sẽ lấy i ở đâu ra? Tất nhiên, nó không thể lấy được i ở đâu cả. Để tránh tình huống này, Java không cho mã của method-local inner class truy xuất variable của method chứa nó, trừ khi variable là final.

Xét tiếp phần “final” của vấn đề. Vì final variable không thể bị thay đổi một khi đã được gán giá trị, cho nên object của inner class có thể copy lại. Vậy tại sao không copy các variable còn lại? Rất đơn giản, nếu biến int i được copy, thì khi đó i của object và i của method không liên hệ gì với nhau, mọi thay đổi của i trong object không ảnh hưởng gì đến i của method, nghĩa là việc copy i cũng chỉ tương đương với việc chúng ta truyền i vào trong object thông qua constructor hoặc method bình thường, không hơn không kém. Hoàn toàn không cần thiết phải đưa thêm một tính năng khi nó không thực sự giúp giải quyết vấn đề gì.

One thought on “Local class trong Java

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s