Một ứng dụng của dynamic trong C#

Với dynamic type được giới thiệu ở phiên bản 4.0, C# giờ đây đã hỗ trợ dynamic typing. Các bạn có thể xem một số ví dụ tại MSDN.

Cách dùng thì đơn giản rồi, điều quan trọng là khi nào thì dùng dynamic? Xem bài này nếu bạn quan tâm đến lí do chính thức mà Microsoft đưa dynamic vào C#. Ở đây chỉ nói về một ví dụ rất đơn giản mà các sách hay dùng.

Static typing giúp phát hiện các lỗi về method signature (ví dụ, trình dịch sẽ bắt lỗi khi bạn truyền thiếu tham số), type compability (ví dụ, bạn không thể gán object kiểu Book cho biến kiểu Car được). Hơn nữa, Intellisense (chức năng nhắc mã trong IDE) chỉ hoạt động được với các biến static (vì biến dynamic không có thông tin về kiểu). Như vậy có vẻ static typing là một lựa chọn quá an toàn, quá tiện lợi, và không có lí do gì để dùng dynamic trong C#.

Tuy nhiên, theo như một số sách và trang web, thì có những tình huống mà static typing cũng không giúp phát hiện lỗi cho chúng ta, chẳng hạn như khi parse XML:

string bookDef = "<Book><Title>The wedding singer</Title></Book>" 
XElement book = XElement.Parse(bookDef); 
Console.WriteLine(book.Descendants("Title").FirstOrDefault().Value);

bookDef có thể là string được tạo sẵn, cũng có thể do người dùng nhập vào, hay đọc từ tập tin, v.v. Dù thế nào đi nữa, trình dịch không thể (và không quan tâm) giá trị của nó khi dịch lệnh XElement book… Điều đó nghĩa là nếu bạn lỡ viết nhầm “Title” thành “Tittle” trong lệnh Console.WriteLine, trình dịch cũng không thể phát hiện được, và bạn sẽ nhận Exception vào lúc runtime.

string bookDef = "<Book><Title>The wedding singer</Title></Book>" 
dynamic book = DynamicXml.Parse(bookDef); 
Console.WriteLine(book.Title);

XML được parse lúc runtime thành một object, với property là các element. Object này được gán cho book, và chúng ta có thể lấy thông tin từ XML một cách rất… OOP. Điều này có thể thực hiện được với static typing sử dụng Reflection, nhưng dynamic giúp cho công việc trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Và chúng ta cũng không mất gì cả, vì đằng nào thì static typing cũng không giúp bắt những lỗi như “Tittle” khi biên dịch.

Để xây dựng DynamicXml, tham khảo hướng dẫn của MSDN.

Chú ý là có những thứ trong XML khó có thể diễn tả trong C#, như namespace, quy tắc đặt tên, v.v, cho nên ví dụ này chỉ ở mức ứng dụng là làm ví dụ :D. HM nghĩ nếu xây dựng được một DynamicXml hỗ trợ đầy đủ XML, thì việc sử dụng nó cũng chả đơn giản hơn XElement là mấy (chưa nói đến chúng ta đã có LINQ2XML).

Dĩ nhiên là dynamic có những lí do hợp lí để tồn tại, nhưng đó là chuyện khác.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s