Thing

Tôi vẫn loanh quanh với cái ý này nên phải tiếp tục.

Các hệ thống thông tin thường định nghĩa các loại đối tượng mang nội dung, với một số thuộc tính.Chẳng hạn một hệ thống quản lí dự án (tôi đang làm một cái đại loại vậy, nên các ví dụ sẽ dính tới nó) có thể có các đối tượng test case, requirement. Với một số hệ thống người dùng có thể thêm các thuộc tính mới vào. Điều này giúp tăng cường khả năng thích nghi của hệ thống với những yêu cầu khác nhau. Các hệ thống dạng này có những điểm chung và riêng, nhưng bất kể là chung hay riêng thì khi phát triển chúng ta cứ phải làm đi làm lại, và giải quyết những vấn đề giống nhau. Tôi muốn tìm kiếm một cách nhìn cho những điểm chung và riêng như vậy, theo một hướng khác, biết đâu sẽ giúp ích cho những dự án sau này.

Thường thì các hệ thống sẽ đi từ loại đối tượng (từ giờ tôi sẽ gọi ngắn gọn là type, như test case, requirement, bug, note, …). Hệ thống hoặc người dùng sẽ định nghĩa các type, và khi tạo một đối tượng người ta phải chọn type trước. Tôi muốn thử đi ngược lại, đối tượng có trước, type có sau (lí do sẽ được trình bày dần). Chúng ta sẽ gọi các đối tượng mang nội dung trong hệ thống là thing (tiếng Anh cho dễ viết mã). Mỗi thing thì gồm nhiều tính chất (gọi là property). Điều này ứng với thực tế là khi nhìn một đồ vật người ta sẽ ghi nhận tính chất của chúng. Property là một bộ gồm tên (key) và giá trị (value), key thì phải là dạng chuỗi, còn value thì có thể là chữ, số, ngày, hay một dạng phức tạp hơn, tương tự như mỗi tính chất của đồ vật thì có rất nhiều từ để mô tả nó.

Khi người dùng tạo thing thì họ có thể tạo và điền các property của nó theo ý của mình. Đôi khi chúng ta muốn thing tạo ra có sẵn các property và value nhất định. Cách tiếp cận thông thường là các hệ thống cho người dùng tạo một type mới, định nghĩa các property và value mặc định của chúng. Tuy nhiên, khi làm như vậy, các value mặc định sẽ đứng đơn lẻ chứ không phải hợp với nhau để thể hiện một thing. Chẳng hạn những ràng buộc như “ngày bắt đầu” phải nhỏ hơn “ngày kết thúc” sẽ không thể được định nghĩa hay kiểm tra khi tách riêng hai property này. Nói cách khác, cái chúng ta cần không phải là giá trị mặc định của một property, mà là một thing mặc định. Một hạn chế nhỏ nữa là với thiết kế dạng này, chúng ta không thể tạo sẵn nhiều hơn một khuôn mẫu (những bộ value mặc định) cho thing. Để giải quyết vấn đề này chúng ta sẽ đưa ra khái niệm sao chép (clone) và khuôn mẫu (template).

Với các thing đã tạo, người dùng có thể clone để tạo ra các thing mới. Tất nhiên, thing tạo ra bởi clone sẽ có property và value giống như thing được clone. Chúng ta sẽ gọi thing được clone là template. Template chỉ là một cách gọi, còn về bản chất chúng cũng là thing. Như vậy chúng ta có thể đưa ra định nghĩa type mới. Type chính là template của một thing. Ví dụ, thing C và thing D được clone từ template thing B thì chúng cùng có type A. Type ở đây không cần là khái niệm chính thức, mà chỉ để giúp chúng ta đối chiếu với các hệ thống đã có. Type có thể thành một chuỗi, ví dụ template thing B có thể được tạo từ template thing A. Có thể chúng ta sẽ có một thing gốc, ví dụ như THING. Từ THING chúng ta sẽ tạo ra các thing và các thing này có thể được dùng làm template để tạo ra các thing khác.

Có thể xét một ví dụ để làm rõ ý này. Cho một hệ thống quản lí dự án. Chúng ta sẽ tạo một thing là Artifact với một property là name. Dùng Artifact làm template chúng ta clone ra Test Case, Requirement và thêm những property khác. Khi đấy việc hiện thực chứng năng tìm kiếm sẽ được đơn giản hóa, vì tìm kiếm trên Test Case, Requirement, hay toàn bộ Artifact thì cũng chỉ là tìm kiếm trên thing mà thôi. Hơn nữa, nếu sau này tất cả các đối tượng trong dự án phải có thêm property mới như ID chẳng hạn, chúng ta chỉ cần cập nhật thing Artifact.

Tôi đã mượn từ clone trong JavaScript rồi, tôi sẽ mượn thêm ý tưởng duck typing (“When I see a bird that walks like a duck and swims like a duck and quacks like a duck, I call that bird a duck”). Bởi vì chúng ta không có type, mọi chức năng sẽ khá mềm dẻo. Những chức năng nghiệp vụ giờ đây không cần quan tâm đến type của thing, mà chỉ cần biết chúng thỏa mãn một tập điều kiện cho trước. Chẳng hạn, chức năng report chỉ cần quan tâm là tập thing có property status hay không, và status có giá trị gì, v.v là có thể đưa ra thống kê cho tập thing này rồi. Việc giới hạn chức năng hoạt động theo type (hay chính xác hơn là template mà một thing được clone từ đó) vẫn có thể thực hiện được, nhưng nó chỉ là một tham số mà thôi. Cách tiếp cận này sẽ giúp chúng ta xây dựng nhanh chóng những chức năng giống nhau cho các type khác nhau.

Về mặt hiện thực, cần chú ý là các thing có thể hoàn toàn khác nhau về số lượng hay kiểu property, nên cấu trúc database phải loại bỏ hoàn toàn khái niệm về type như thông thường. Về việc thiết kế kiến trúc, có lẽ phải tìm cách để module hóa càng nhiều càng tốt, khi đó các khái niệm xung quanh thing có thể được hiện thực thêm mà ít gây ảnh hưởng cho toàn hệ thống. Có thể là thing sẽ được thể hiện trong database hay mã dưới dạng associate array, gồm các cặp key và value. Các cặp key và value này không nhất thiết phản ánh 1:1 các property. Chẳng hạn cho một property dạng tag với value “new, unfinished”, chúng ta sẽ có trong thing các cặp (key, value) là (p_count, 2), (p_tag_1, “new”), (p_tag_2, “value”). Cách thể hiện này ít nhất sẽ giúp việc đọc ghi với database được thống nhất, và các module sẽ không cần tạo ra những cấu trúc dữ liệu phức tạp. Tôi sẽ quay lại chuyện này nếu tôi thực sự bắt đầu hiện thực :D.

Hiện tại chỉ có thế. Còn nhiều vấn đề nữa mà tôi sẽ phải suy nghĩ, trước mắt là:

  • Xem xét khái niệm actor dựa trên thing. Actor là một dạng thing đặc biệt có khả năng kích thích một hành động của hệ thống. Actor có thể là người dùng, một hệ thống khác, hoặc chính bản thân hệ thống này.
  • Xem xét một cơ chế để chia vùng cho thing (zone). Chẳng hạn hệ thống có thể phân cấp theo công ty (company), dự án (project), và nhân viên (user). Một hệ thống khác lại muốn phân chia theo nhóm (group) và thành viên (member/user). Có lẽ các cấp này sẽ được quy về zone, với company, project, user, group, v.v là các property của zone.
  • Xây dựng một cơ chế nào đó cho chức năng security. Mục tiêu là có thể tắt bật “bức tường” security này tùy ý mà hệ thống vẫn hoạt động bình thường.
  • Và mở rộng hơn, là một cơ chế module phù hợp để xây dựng các chức năng dựa trên nền cơ bản này.

Tôi nghĩ xây dựng khái niệm là điều quan trọng khi bắt đầu xây dựng hệ thống. Cho dù cấu trúc của nó có thế nào, thì việc đầu tiên có lẽ là phải gọi tên được một cách chính xác và ngắn gọn các khái niệm sẽ xuất hiện trong mã nguồn của bạn.

Advertisements

One thought on “Thing

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s