SLF4J và logback

Mặc dù unit test có thể giúp hạn chế lỗi khi phát triển phần mềm, với những chương trình phức tạp, sự cố là không thể tránh khỏi, nghĩa là vẫn phải có debug. Và việc này sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu trạng thái của chương trình tại các thời điểm khác nhau được ghi lại. Ngoài ra, các thông tin này có thể giúp cải tiến chương trình về giao diện sử dụng, tốc độ, v.v. Đó là lí do chúng ta có các logging framework.

Tại sao không dùng println cho việc logging? Bởi vì chúng quá thô sơ. Một giải pháp logging, có lẽ phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Tùy biến:
  • Bật, tắt logging (toàn bộ hoặc theo loại thông điệp.
  • Vị trí xuất log (màn hình, tập tin, database, v.v)
  • Định dạng, lượng thông tin cần log
 • Thông tin có thể log:
  • Vị trí gọi log
  • Thời gian
  • Thông điệp, stack trace, v.v

Có nhiều logging framework trong Java, trong đó nổi tiếng nhất là Log4J. Để thuận tiện khi chuyển đổi giữa các logging framework, người ta phát triển facade chung cho chúng. Không may là cũng lại có hơn một facade 🙂 (Java là thế). Hiện nay, các dự án có vẻ đang ưa chuộng facade SLF4J. API của SLF4J được framework logback hiện thực trực tiếp (native implementation). Ngoài tính dễ sử dụng, SLF4J còn có một lợi thế là được phát triển bởi tác giả của Log4J—tất nhiên là người hiểu rõ các hạn chế của Log4J.

Dưới đây là một ví dụ nhỏ về SLF4J. Tài liệu hướng dẫn và cả javadoc của SLF4J và logback đã rất cụ thể và đầy đủ, nên nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn thì đó là nơi tốt nhất để bắt đầu.

Mặc định của logback là log ra console:

import org.slf4j.Logger; 
import org.slf4j.LoggerFactory; 
public class HelloWorld { 
 public static void main(String[] args) { 
  Logger logger = LoggerFactory.getLogger("HelloWorld"); 
  logger.debug("Hello world."); 
 } 
}

Kết quả (console):

22:12:35.261 [main] DEBUG HelloWorld - Hello world.

Sửa đổi tập tin cấu hình (thường là logback.xml) và ta sẽ log được ra tập tin:

<configuration> 
 <appender name="FILE" class="ch.qos.logback.core.FileAppender"> 
  <file>hw.log</file> 
  <encoder> 
   <pattern>%date %level [%thread] %logger{10} [%file:%line] %msg%n</pattern> 
  </encoder> 
 </appender> 
 <root level="debug"> 
  <appender-ref ref="FILE" /> 
 </root> 
</configuration>

Kết quả (trong tập tin hw.log):

2010-08-21 21:35:57,583 DEBUG [main] HelloWorld [HelloWorld.java:7] Hello world.
Advertisements