Cài PEAR trên WAMP

Giả sử WAMP được cài vào C:\wamp.

Thêm đường dẫn tới thư mục cài php (C:\wamp\bin\php\php5.3.5) vào biến môi trường PATH.

Chuyển tới thư mục C:\wamp\bin\php\php5.3.5, chạy lệnh: php -d phar.require_hash=0 PEAR/go-pear.phar. Đừng chạy file go-pear.bat như thường được chỉ. Sau đó merge file PEAR_ENV.reg vào registry.

Khi chạy lệnh trên, nếu có báo lỗi liên quan đến việc giải nén gói Structures_Graph thì xử lí như sau:

  • Tải gói Structures_Graph tử trang http://pear.php.net.
  • Giải nén, chép thư mục Structures vào C:\wamp\bin\php\php5.3.5\pear\pear
  • Tạo biến môi trường PHP_PEAR_PHP_BIN với giá trị C:\wamp\bin\php\php5.3.5\php.exe.
  • Chuyển tới thư mục C:\wamp\bin\php\php5.3.5\pear\pear, chạy lệnh pear upgrade-all.

Xong :D.

Advertisements